روند پشتیبانی دولت از صنایع در ایران
38 بازدید
محل نشر: اطلاعات سیاسی - اقتصادی » خرداد و تیر 1373 - شماره 81 و 82 »7 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی